Podstawowym celem Fundacji jest realizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz równości oraz podejmowanie działań, zwłaszcza na poziomie lokalnym, zmierzających do przeciwdziałania wszelkim aktom dyskryminacji, wynikającym najczęściej z uprzedzeń, stereotypów, a także braku podstawowej wiedzy na temat odmienności.

 

Zależy nam, aby wszelkie działania Fundacji miały na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich demokratycznych praw, funkcjonującego z poszanowaniem zasady kulturowego pluralizmu i bezwarunkowo wiernemu prawom człowieka.

 

Celami statutowymi działania Fundacji są:

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny i inne cechy,
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego i wielokulturowego,
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy o nich,
  • inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • promowanie i podnoszenie w społeczeństwie wiedzy na temat gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i queer,
  • organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
  • inicjowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych.