STATUT

§ 1

Fundacja Równość.org.pl, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Pana Radosława Oliwę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 września 2012 roku, w Krakowie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Czas działania Fundacji jest nieokreślony. 

§ 4

Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może tworzyć, przystępować i występować z krajowych oraz zagranicznych organizacji.

§ 6

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

§ 8

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny  i inne cechy,
 2. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego wielokulturowego,
 3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy o nich,
 4. inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 5. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
 6. promowanie i podnoszenie w społeczeństwie wiedzy na temat gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i queer,
 7. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
 8. inicjowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych.

§ 9

Do realizacji swoich celów Fundacja podejmuje w szczególności następujące środki działania:

 1. działalność edukacyjną i naukową, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, paneli dyskusyjnych i innych,
 2. działalność badawczą, wydawniczą i rzecznictwo w zakresie praw człowieka i równości,
 3. organizowanie poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii i prawa,
 4. organizowanie pokojowych demonstracji i zgromadzeń publicznych,
 5. działalność kulturalną, w szczególności wydawniczą i wspieranie przedsięwzięć artystycznych,
 6. współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

§ 10

Fundacja może realizować swoje cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność oraz współdziałać z innych krajowymi lub zagranicznymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji.

§ 13

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, w tym fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych.

§ 14

Na fundusze oraz majątek Fundacji składają się:

 1. darowizny, spadki i zapisy,
 2. wpływy z ofiarności publicznej,
 3. dotacje i subwencje,
 4. wpływy ze statutowej działalności odpłatnej,
 5. dochody z nieruchomości, ruchomości i funduszy stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu Fundacji.

§ 15

Funduszami i majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 16

Zabronione jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków/członkiń jej organów lub pracowników/pracownic oraz osób, z którymi członkowie/członkinie jej organów oraz pracownicy/pracownice organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników/pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników/pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie jej organów lub pracownicy/pracownice oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

 1. O ile ofiarodawcy/ofiarodawczynie nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji. 
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 18

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
 2. Kadencja członka/członkini Zarządu Fundacji trwa trzy lata. Funkcję członka/członkini Zarządu Fundacji można pełnić dowolną liczbę kadencji.
 3. Członek/członkini Zarządu Fundacji nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkiem Zarządu Fundacji może być Fundator.

§ 20

 1. Członków/członkinie Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 2. W przypadku gdy okres od ostatniego posiedzenia Zarządy Fundacji przekroczył pół roku, członków/członkinie Zarządu Fundacji może powoływać i odwoływać Fundator.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzeniach ilekroć wymagają tego potrzeby Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zwołać każdy jego członek/członkini. O terminie, miejscu  i porządku obrad posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie/członkinie Zarządu.
 3. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania.
 4. Zarząd Fundacji ma obowiązek sporządzenia z każdego posiedzenia protokołu zawierającego podjęte uchwały. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie/członkinie Zarządu.

§ 22

Do zadań Zarządu Fundacji należą w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników/pracownic Fundacji, 
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
 8. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 23

Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw:

 1. do kwoty 10 tysięcy złotych, upoważniony jest członek/członkini Zarządu Fundacji działający/działająca samodzielnie,
 2. powyżej kwoty 10 tysięcy złotych, upoważnionych jest dwóch członków/członkiń Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 24

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

§ 25

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swych celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. Decyzja o połączeniu z inną fundacją następuje na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie.
 3. W przypadku gdy okres od ostatniego posiedzenia Zarządy Fundacji przekroczył rok, decyzję o połączeniu z inną fundacją może podjąć Fundator.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacja gdy osiągnie cele, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.
 2. Decyzja o likwidacji Fundacji następuje na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku gdy okres od ostatniego posiedzenia Zarządu Fundacji przekroczył rok, decyzję  o  likwidacji Fundacji oraz powołaniu i odwołaniu likwidatorów Fundacji może podjąć Fundator.

§ 27

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o fundacjach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie