Rozdział I | Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Równość.org.pl, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Pana Radosława Oliwę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 września 2012 roku, w Krakowie.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 2. Czas działania Fundacji jest nieokreślony

§4

Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja może tworzyć, przystępować i występować z krajowych oraz zagranicznych organizacji.

§6

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

Rozdział II | Cele i metody działania Fundacji

§8

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny i inne cechy,

 2. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego i wielokulturowego,

 3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy o nich,

 4. inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 5. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji,

 6. promowanie i podnoszenie w społeczeństwie wiedzy na temat gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i queer,

 7. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 8. inicjowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych.

§9

Do realizacji swoich celów Fundacja podejmuje w szczególności następujące środki działania:

 1. działalność edukacyjną i naukową, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, paneli dyskusyjnych i innych,

 2. działalność badawczą, wydawniczą i rzecznictwo w zakresie praw człowieka i równości,

 3. organizowanie poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii i prawa,

 4. organizowanie pokojowych demonstracji i zgromadzeń publicznych,

 5. działalność kulturalną, w szczególności wydawniczą i wspieranie przedsięwzięć artystycznych,

 6. współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi

§10

Fundacja może realizować swoje cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność oraz współdziałać z innych krajowymi lub zagranicznymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji.

Rozdział III | Majątek i finanse Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, w tym fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych.

§ 14

Na fundusze oraz majątek Fundacji składają się:

 1. darowizny, spadki i zapisy,

 2. wpływy z ofiarności publicznej,

 3. dotacje i subwencje,

 4. wpływy ze statutowej działalności odpłatnej,

 5. dochody z nieruchomości, ruchomości i funduszy stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu Fundacji.

§ 15

Funduszami i majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 16

Zabronione jest:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków/członkiń jej organów lub pracowników/pracownic oraz osób, z którymi członkowie/ członkinie jej organów oraz pracownicy/pracownice organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników/ pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników/ pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie jej organów lub pracownicy/pracownice oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

 1. O ile ofiarodawcy/ofiarodawczynie nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV | Władze Fundacji

§ 18

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.

 2. Kadencja członka/członkini Zarządu Fundacji trwa trzy lata. Funkcję członka/członkini Zarządu Fundacji można pełnić dowolną liczbę kadencji.

 3. Członek/członkini Zarządu Fundacji nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Członkiem Zarządu Fundacji może być Fundator.

§ 20

 1. Członków/członkinie Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 2. W przypadku gdy okres od ostatniego posiedzenia Zarządy Fundacji przekroczył pół roku, członków/członkinie Zarządu Fundacji może powoływać i odwoływać Fundator.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzeniach ilekroć wymagają tego potrzeby Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zwołać każdy jego członek/członkini. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie/członkinie Zarządu.

 3. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania.

 4. Zarząd Fundacji ma obowiązek sporządzenia z każdego posiedzenia protokołu zawierającego podjęte uchwały. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie/członkinie Zarządu.

§ 22

Do zadań Zarządu Fundacji należą w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,

 3. uchwalanie regulaminów,

 4. zarządzanie majątkiem Fundacji,

 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników/pracownic Fundacji,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,

 8. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 23

Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw:

 1. do kwoty 10 tysięcy złotych, upoważniony jest członek/członkini Zarządu Fundacji działający/działająca samodzielnie,

 2. powyżej kwoty 10 tysięcy złotych, upoważnionych jest dwóch członków/członkiń Zarządu Fundacji działających łącznie.

Rozdział V | Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swych celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 2. Decyzja o połączeniu z inną fundacją następuje na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie.

 3. W przypadku gdy okres od ostatniego posiedzenia Zarządy Fundacji przekroczył rok, decyzję o połączeniu z inną fundacją może podjąć Fundator.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacja gdy osiągnie cele, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.

 2. Decyzja o likwidacji Fundacji następuje na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku gdy okres od ostatniego posiedzenia Zarządu Fundacji przekroczył rok, decyzję o likwidacji Fundacji oraz powołaniu i odwołaniu likwidatorów Fundacji może podjąć Fundator.

§ 27

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o fundacjach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.