DYSKRYMINUJĄCY/DYSKRYMINOWANI. LGBT W MAŁOPOLSCE to roczny projekt Fundacji Równość.org.pl. Od 1 października 2014 r. realizujemy monitoring praw człowieka, którego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wypracowanie standardów przeciwdziałania dyskryminacji LGBT na poziomie lokalnym.

Celem działań monitoringowych jest także dostarczenie informacji o przesłankach wpływających na postawy dyskryminujące. Odbiorcami projektu są w szczególności: społeczność LGBT, instytucje publiczne odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka i reagowanie na dyskryminację oraz media lokalne. Jest on realizowany na terenie województwa małopolskiego w mniejszych ośrodkach miejskich. Decyzja o przeprowadzeniu projektu w takich miejscowościach motywowana jest niewystarczającym rozpoznaniem problemu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową poza dużymi miastami.

Pod koniec 2014 roku przygotowaliśmy ankietę wstępną, dzięki której wybrane zostały cztery miasta do dalszej, szczegółowej analizy: TARNÓW, OŚWIĘCIM, NOWY SĄCZ i WADOWICE. Od stycznia do końca lutego mieszkańcy i mieszkanki tych miast wypełniali ankietę, której celem było sprawdzenie, czy doświadczają oni dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Kolejnym etapem projektu było poszukiwanie osób, które chciałyby udzielić anonimowych, indywidualnych wywiadów oraz monitoring Urzędów Miejskich i innych istytucji publicznych w poszczególnych ośrodkach. Przeprowadziliśmy także szereg wywiadów m.in. z przedstwicielami lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka.

Raport Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Wspólnym głosem – sieciowanie organizacji LGBT w Małopolsce to projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja Równość.org.pl razem z Fundacją Kultura dla Tolerancji prowadziły od maja do listopada 2015 proces sieciowania/federalizacji lokalnych organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz równości i zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Projekt stanowił kontynuację trwających od blisko roku starań o powołanie federacji oraz miał być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wzmocnienia wybranych kompetencji postrzeganych jako kluczowe dla tego procesu. Wśród planowanych działań znalazły się: szkolenia i treningi rozwijające wybrane kompetencje, pozyskanie eksperckiego wsparcia w procesie wypracowania wewnętrznych dokumentów, a także zbudowanie planu i długoterminowej strategii rozwoju federacji oraz odbycie konsultacji praktycznych podczas wizyt studyjnych.

W perspektywie długoterminowej będzie to wzmocnienie ważnego sektora polskich organizacji pozarządowych, efektywności podejmowanych przez nie działań, a także networking z organizacjami o podobnym profilu z całej Polski. Należy podkreślić, że będzie to pierwsza federacja organizacji LGBT w Polsce.

Raport Polityka antydyskryminacyjna wśród małopolskich organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wspieranie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego lokalnych inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, m.in. poprzez organizację warsztatów antydyskryminacyjnych i wydarzeń integrujących oraz wzmacniających osoby LGBT. W ramach projektu planowane są także działania usprawniające zarządzanie w Fundacji oraz poszerzanie kompetencji zespołu, m.in. poprzez szkolenia.

Broszura Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce + Ziemia niczyja. Oddolny ruch LGBT na “zapomnianych terenach”.

Brochure Discriminating/Discriminated. LGBT in Lesser Poland + No one’s land. Grassroots LGBT movement in “neglected” areas.

Projekt realizowany w ramach programu Demokracja w Działaniu, finansowanego z funduszy Fundacji im. Stefana Batorego.

Projekt realizowany w ramach programu Razem możemy więcej finansowanego z funduszy Kampanii Przeciw Homofobii

Badanie doświadczenia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową wśród osób mieszkających w Krakowie

Między wrześniem a listopadem 2020 badamy dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową wśród osób mieszkających w Krakowie. Naszym celem jest sprawdzenie, jak w Krakowie żyje się osobom LGBTQIA (lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym, queerowym, interpłciowym, aseksualnym) oraz opracowanie rekomendacji dla instytucji publicznych, ułatwiających przeciwdziałanie dyskryminacji osób naszej społeczności.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski portal dla organizacji pozarządowych

 

Stworzenie mechanizmu monitorowania incydentów o charakterze dyskryminacyjnym w Krakowie oraz ułatwienie poszkodowanym dochodzenie swoich praw.

Do uzupełnienie formularza zachęcamy wszystkie osoby, które doświadczyły nierównego traktowania lub dyskryminacji ze względu na: rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, wiek, płeć, orientację seksualną lub tożsamość płciowa, niepełnosprawność oraz inne przesłanki mogące być źródłem nierównego traktowania.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski portal dla organizacji pozarządowych