Uruchamiamy Krakowski Mechanizm Monitorowania Nienawiści

Kiedy administracja rządowa nie wypełnia swoich zadań, a nawet wzmaga nienawiść, w trosce o bezpieczeństwo i dobrostan mieszkańców i mieszkanek, reagować muszą władze samorządowe. Fundacja Równość.org.pl, we współpracy z Miastem Krakowem, rusza z platformą do monitorowania przypadków dyskryminacji.

W 2019 roku, jak widać w statystykach MSWiA, wszczęto ogólnie 934 postępowań w sprawie przestępstw z nienawiści. Wiadomo na podstawie np. raportów Rzecznika Praw Obywatelskich czy biura ODIHR/OBWE, że “rzeczywista skala przestępstw z nienawiści w Polsce wobec Ukraińców, migrantów z państw muzułmańskich i z Afryki Subsaharyjskiej jest bardzo niedoszacowana; tylko 5% jest zgłaszane policji”.

Podobnie sytuacja ma się z dyskryminacją, motywowaną homo-, bi-, czy transfobią – zgłoszeń tych polska Policja zwykle nie rejestruje. Jak podkreśla Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, aż 92% osób LGBT nie zgłosiło do służb swojego doświadczenia przemocy, w zdecydowanej większości z wątpliwości w to że zostanie podjęte działanie (45%) lub z braku zaufania do władz (40%).

“Jest to błędne koło. Władze państwowe nie chcą rozszerzyć katalogu przesłanek przestępstw z nienawiści, z powodu braku odnotowanych incydentów w oficjalnych statystykach. W oficjalnych statystykach nie są one ujmowane, bo brak na to odpowiedniego paragrafu” – mówi Artur Maciejewski z Fundacji Równość.org.pl.

“W obecnej sytuacji społeczno-politycznej, przy bierności a wręcz podgrzewaniu wobec niektórych grup mniejszościowych niechęci przez władze centralne, duża odpowiedzialność spoczywa na władzach samorządowych” – stwierdza Maciejewski, dodając, że “uwzględnienie szerszych przesłanek przyczyni się pełniejszego zrozumienia problemu dyskryminacji, a dane pozyskane dzięki platformie, mogą przysłużyć się tworzeniu i wdrażaniu skutecznych mechanizmów reagowania na dyskryminację na poziomie miejskim”.

Maciejewski podkreśla jeszcze jedną istotną kwestię, związaną z platformą: aspekt edukacyjny. “Osoba, która zgłosi dyskryminujący incydent otrzyma pakiet informacji i wsparcie, jeśli zdecyduje się na zgłoszenie go odpowiednim służbom. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, przypominanie obywatelom i obywatelkom o tym, że na Państwie Polskim spoczywa obowiązek ochrony przed dyskryminacją” – kwituje Maciejewski.

Link do Krakowskiego Mechanizmu Monitorowania Nienawiści:
https://rownosc.org.pl/mechanizm/

Zadanie publiczne “Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dyskryminacyjnym” jest finansowane ze środków Miasta Krakowa