Wspieranie społeczności LGBT w mniejszych miejscowościach

Wspieranie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego lokalnych inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, m.in. poprzez organizację warsztatów antydyskryminacyjnych i wydarzeń integrujących oraz wzmacniających osoby LGBT. W ramach projektu planowane są także działania usprawniające zarządzanie w Fundacji oraz poszerzanie kompetencji zespołu, m.in. poprzez szkolenia.

 

Projekt realizowany w ramach programu Demokracja w Działaniu, finansowanego z funduszy Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Broszura Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce + Ziemia niczyja. Oddolny ruch LGBT na "zapomnianych terenach".

 

Brochure Discriminating/Discriminated. LGBT in Lesser Poland + No one's land. Grassroots LGBT movement in "neglected" areas.

 

DYSKRYMINUJĄCY/DYSKRYMINOWANI. LGBT W MAŁOPOLSCE

DYSKRYMINUJĄCY/DYSKRYMINOWANI. LGBT W MAŁOPOLSCE to roczny projekt Fundacji Równość.org.pl. Od 1 października 2014 r. realizujemy monitoring praw człowieka, którego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wypracowanie standardów przeciwdziałania dyskryminacji LGBT na poziomie lokalnym.

 

Celem działań monitoringowych jest także dostarczenie informacji o przesłankach wpływających na postawy dyskryminujące. Odbiorcami projektu są w szczególności: społeczność LGBT, instytucje publiczne odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka i reagowanie na dyskryminację oraz media lokalne. Jest on realizowany na terenie województwa małopolskiego w mniejszych ośrodkach miejskich. Decyzja o przeprowadzeniu projektu w takich miejscowościach motywowana jest niewystarczającym rozpoznaniem problemu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową poza dużymi miastami.

 

Pod koniec 2014 roku przygotowaliśmy ankietę wstępną, dzięki której wybrane zostały cztery miasta do dalszej, szczegółowej analizy: TARNÓW, OŚWIĘCIM, NOWY SĄCZ i WADOWICE. Od stycznia do końca lutego mieszkańcy i mieszkanki tych miast wypełniali ankietę, której celem było sprawdzenie, czy doświadczają oni dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

 

Kolejnym etapem projektu było poszukiwanie osób, które chciałyby udzielić anonimowych, indywidualnych wywiadów oraz monitoring Urzędów Miejskich i innych istytucji publicznych w poszczególnych ośrodkach. Przeprowadziliśmy także szereg wywiadów m.in. z przedstwicielami lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka.

 

Szczegółowe wyniki działań i rekomendacje dostępne do pobrania:

Raport Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce.

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Zespół realizujący projekt:

Cezary Barański, Mikołaj Czerwiński, Magdalena Dropek, Krzysztof Kacprzak, Artur Maciejewski, Magdalena Pawlicka, Urszula Szczurek, Piotr Wójtowicz.


Zachęcamy do kontaktu!

 

 

 

Wspólnym głosem – sieciowanie organizacji LGBT w Małopolsce

Wspólnym głosem – sieciowanie organizacji LGBT w Małopolsce to projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja Równość.org.pl razem z Fundacją Kultura dla Tolerancji prowadziły od maja do listopada 2015 proces sieciowania/federalizacji lokalnych organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz równości i zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

 

Projekt stanowił kontynuację trwających od blisko roku starań o powołanie federacji oraz miał być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wzmocnienia wybranych kompetencji postrzeganych jako kluczowe dla tego procesu. Wśród planowanych działań znalazły się: szkolenia i treningi rozwijające wybrane kompetencje, pozyskanie eksperckiego wsparcia w procesie wypracowania wewnętrznych dokumentów, a także zbudowanie planu i długoterminowej strategii rozwoju federacji oraz odbycie konsultacji praktycznych podczas wizyt studyjnych.

 

W perspektywie długoterminowej będzie to wzmocnienie ważnego sektora polskich organizacji pozarządowych, efektywności podejmowanych przez nie działań, a także networking z organizacjami o podobnym profilu z całej Polski. Należy podkreślić, że będzie to pierwsza federacja organizacji LGBT w Polsce.

 

Raport "Polityka antydyskryminacyjna wśród małopolskich organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego".